Home / Tag Archives: Uccello Migratore

Tag Archives: Uccello Migratore

Ciellə migratorə – Uccello migratore

Gustavo Tempesta Petresine [1] Cielle migratore E miè ca zə fenìscə quìscte ciélə ’accuòcchia che ‘ssə marə tand’azzùrrə. E vòlə, vòlə vòlə e corrə corrə də juornə e nottə senza sctangàrmə l’alə déndrə a ‘ssa nottə e arrə juornə angòra ‘n gimə a desiértə senza pruvà arsùra. Suòlə, sə purə tanda …

Read More »