Home / Tag Archives: Sarto

Tag Archives: Sarto

Nu vìecchjə maštrə

Poesia di Felice Pannunzio[1], Nu vìecchjə maštrə Nu vìecchjə maštrə, arrétə a na vətróina, sə védə angóra, céttə, ógni matóina: davéndrə la pətòica, mbulvərata cóm’e na cósa armašta abbandunata. Fa cacché calzungillə, o na ggiacchétta; e chéuscə chjénə chjìenə, sénza frétta. Nə ndé nu lavurandə, ndé nəscìunə chə j’arrégnə ru …

Read More »