Home / Tag Archives: Felice Pannunzio

Tag Archives: Felice Pannunzio

Nu vìecchjə maštrə

Poesia di Felice Pannunzio[1], Nu vìecchjə maštrə Nu vìecchjə maštrə, arrétə a na vətróina, sə védə angóra, céttə, ógni matóina: davéndrə la pətòica, mbulvərata cóm’e na cósa armašta abbandunata. Fa cacché calzungillə, o na ggiacchétta; e chéuscə chjénə chjìenə, sénza frétta. Nə ndé nu lavurandə, ndé nəscìunə chə j’arrégnə ru …

Read More »

Sulətudənə – Solitudine

Poesia di Felice Pannunzio[1] dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2] Sulətudənə Éva lónga la vójja, tandə lónga, chə nu dərrupatìurə a nu quàrtə. Ngə štava nu pədalə, nanzé d’ómbra. Cacché tòppa də jèrva ngiallóita sə vədéva ógne tandə pə lə mòrgə: na mundagna chə quàscə arriva …

Read More »

Štéllə

Poesia di Felice Pannunzio[1] tratta dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2] Štéllə J’évanə dittə ca pə tuttə quèndə cə šta na štélla ngìelə: ru uagliéunə, quàndə ru cìelə sə facéva schìurə sə məttéva a uardà fissə lə štéllə. . . Cóm’évanə lucèndə! Évanə bbèllə! Səmbràvanə bbrəllèndə! …

Read More »

Na matóina céttə – Una mattina, all’alba

Poesia di Felice Pannunzio[1], tratta dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2] Na matóina céttə S’é fattə jùornə ngima a Selvachjìena cumènz’a šši ru séulə chjénə chjìenə. Canda ru uàllə, chjègnə nu uagliéunə r’à rrəsbəglìetə ru pòtrə ch’é caféunə. S’abbìanə lə primə bbəcəcléttə, sə sèndə nu rəmmàurə …

Read More »

Appéna dòmmésiurnə

Poesia di Felice Pannunzio[1] tratta dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2] Appéna dòmmésiurnə Lugliə: ru sólə appiccia la rəštóccia; e lə cəcalə, abballə pə ru còllə, cungèrtanə e nə ndróvanə l’accòrdə mbazzitə darru séulə chə t’afféuca. Pə ru pajòisə, appéna dòmmésiurnə, parə ca nə ngé rmaštə …

Read More »

Ggià vólanə ləndrunə e rundənèlle

Poesia di Felice Pannunzio[1], tratta dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2]   Ggià vólanə ləndrunə e rundənèllə Rə scìurə də lə mìendrə só sbucciàtə. Mmìesə alla jèrva, angóra ngiallóita, s’affacciànə cundèndə lə vəjéulə. Ru sólə é callə, e all’aria prufumata ggià vólanə ləndrunə e rundənèllə. Pasqua šta …

Read More »

La sciàima – La fiumana

Poesia di Felice Pannunzio[1], dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2]   La sciàima L’acqua curréva chjìera, e zitta zitta passava sóttə all’archə dərru póndə: sə vədéva ru funnə dərru scìumə, mórrə də péššə e prétə bbiànghə e liššə. Ru sólə nnargəndava la cambagna e l’aria éva …

Read More »

Nu palazzə də pajòisə – Un palazzo di paese

Poesia di Felice Pannunzio[1] , dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2] Nu palazzə də pajòisə Arrétə allə fənèštrə ru palazzə, cértə sérə də vìernə, chə la cambagna tutta gghjanghəìeta də nòivə dalla vallə alla mundagna, ji vədéva na faccia ngialanóita chə ddu ùocchjə stətùotə, mbauróitə: l’uldəmə …

Read More »

Nu palazzə də pajòisə – Un palazzo di paese

Poesia di Felice Pannunzio[1] , dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2]   Nu palazzə də pajòisə Arrétə allə fənèštrə ru palazzə, cértə sérə də vìernə, chə la cambagna tutta gghjanghəìeta də nòivə dalla vallə alla mundagna, ji vədéva na faccia ngialanóita chə ddu ùocchjə stətùotə, mbauróitə: …

Read More »

Vəndunéura

Poesia di Felice Pannunzio[1]  dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2] Vəndunéura É vəndunéura. Séuna na cambana. L’orlòggə də la chjèzza vattə l’éura. Sə fa la créucə Émiglia “matrəcana” chə štava ləttəchènnə chə la néura. Pasquàlə ru ramarə, mbaccia a séulə à missə arrassəcùo cuttrìelle e tóinə. Na …

Read More »