Home / Tag Archives: Antonino Patriarca

Tag Archives: Antonino Patriarca

La diéta

Poesia di Antonino Patriarca [1]   La diéta Arru mìedəchə mójja mə truvìettə mə dicəttə: «Ru fra assèttatə e trattìettə», p’archjəcarmə arru dəvanə ajjəttəmìettə nu sguàrdə: «Mó tə faccə ru dəspìettə!». «Lə magnìa! t’avéssa fa ru malùocchjə la trippa tə sbócca ngióima arru jənùocchjə». C’armanìettə bbruttə, gna mə uffənnìettə, nn’éva …

Read More »

Cèssə spissə – Spesso al bagno

Poesia di Antonino Patriarca[1] tratta dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2] Cèssə spissə Ngə la faccə prùopria cchjù və lə ggìurə pə n’andra nzé éva zumbà ru mìurə, štava bbèllə tranguìllə e arlassatə ca mó nə nzaccə chə m’é capətatə, na bbòtta də sədàurə a pəššiarèlla …

Read More »

Ru Pəššiarìallə – Il Pisciarello

Poesia di Antonino Patriarca[1], dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2] Ru Pəššiarìallə * Mə sci vištə naššə ué Pəššiarìallə èssə accapabballə pə ssu jənəštrarə e cóirə évanə tìembə tròppə bbìallə pə tuttə rə uaglìunə d’étà parə. Guèrrə, córsə, lòttə e sbəndraglìunə e fióndə carəchə a cuccavallatə …

Read More »

Dəvòrziə ndìembə də crisi

Poesia di Antonino Patriarca[1] tratta dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2] con Musica latina con fisarmonica e sax e l’editing di Enzo C. Delli Quadri Dəvòrziə ndìembə də crisi «Avvucà só mənuta appéna jùornə, m’ajja ləvà maritəmə da tórnə ajjə arsəštìutə, ajjə ngurpuratə ma méuuə ru fégatə s’é ngrussatə; …

Read More »

Ru bbəcchìarə – Il “bicchiere”

Poesia di Antonino Patriarca[1]  dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2] Ru bbəcchìarə Dassə ca ndìenghə tanda pənzìarə v’accóndə la štòria də ru bbəcchìarə é nu fattə chə vòjjə da lundanə e rə tìenghə a mèndə da madəmanə. Alzà ru bbəcchìarə və parə nìandə e dóicə: «Alla salìutə» …

Read More »