Home / Tag Archives: Amicarelli Donato

Tag Archives: Amicarelli Donato

Matənata d’abbrilə – Mattinata di aprile

Poesia di Amicarelli Donato[1], tratta dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2] Matənata d’abbrilə La prima sféra palləda də sólə chə fildra tra lə frónnə də nu pinə mə pòrta ru prufumə də lə viólə ch’énə natə mmìesə arru ggiardinə. Nu cùonə abbajja attórnə arru patrónə, nu …

Read More »

La fìeria – La fiera

Poesia di Amicarelli Donato [1], tratta dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo [2]   La fìeria Chə dé štu manəcòmiə, štu fraštùonə št’allucchə chə sìendə e nə ngapiššə, šta fólla chə s’accalca a štrill’e sùonə mèndrə ru sólə mbóca e t’allulliššə. Chi córrə e va vəttònnə na carrétta …

Read More »

La pippa

Poesia di Amicarelli Donato [1] tratta dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo [2] La pippa – Mə pùortə alla catana da trènd’ènnə mə chìerəchə də tabbacchə ógne matina, pó cumìenz’a tərìe e pəppəjènnə t’arrìescə də fumə e nicotina. E cə facémə nzìembra cumbagnìa cchjù tə fé vìecchjə e …

Read More »

Ru vascə

Poesia di Amicarelli Donato[1] tratta dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2] Ru vascə Chə dé šta spina chə m’é méssa ngórə da quàndə chélla séra m’é vasciàtə? Quàndə c’arpènzə sèndə nu calórə gna fóssə chə m’avéssə mbriacatə. C’arpènzə, mə fa malə e c’ajjə guštə, ca quìrə …

Read More »

Córə də mamma

Poesia di Amicarelli Donato[1], tratta dal libro “Poeti Dialettali di Agnone” curato da Domenico Meo[2] Córə də mamma Ji uàrdə déndrə all’ùocchjə də mamma e dall’ùocchjə capischə a chə pènza. Ssə cə spónda na làcrəma amara o cə passa gné n’ómbra o nu surrisə ji cə lègghə na péna də …

Read More »