Recent Posts

Amoicə Scumbagnjeàtə (Amici Separati)

Antonio Gerardo Marinelli Amoicə Scumbagnjeàtə A armərjjə stìenghə, chə ru rəcuóardə, parìcchjə amóicə chə pə la vójja ajjə pərdìutə.E lvairə, chə nu mumendə, pə scumbarójjə,c’èmə scumbagnjèatə tuttə quendə. Vattəlabbóidə, cuvìéllə m’é mənìutə apprieàssə e cuvìéllə s’é fattə artruueàjə.Alléura, sə nə vaidə chiù nəscìunə attornə, m’aia ammattójjə o pənzeàjə a quóirə chə c’avéssa steà e chə pə fa’ pierdə ə …

Read More »

Ru Vərróinə mójja véuuə arraccundàjə (nuviémbrə)

 Antonio Gerardo Marinelli Cascate del verrino by Pietro Falcioni Ru Vərróinə mójja véuuə arraccundàjə (nuviémbrə) Tóira viéndə. Rə pədiélə sə chiecànə pə salìutə mèndrə passə. Ascəvəronnə sėnza fərmàrmə mjéa, a rəspəcchieà ru ciélə so cundamneàtə. Ru scruóscə mójja allegramèndə zùlla mmiésə a ru vóschə e a ru macchiàunə. Ru viéndə trəttəcariéllə, chə na malànnə də jùstra, muassə fògliə …

Read More »

Gesummóina se Maróita

“Maroitə e ffigliə, gnà Ddjia tə rə deà tə rə pigliə”(massima Agnonese) Manuela Pelle Raffailuccə figlio di: Nəchéula Currə Currə e Marietta FrusctellàGesummóina figlia di: Ngiulóinə Tirabballə e Fəlumena  də Pappachéula Zii: Mingucciə e IducciaComari: Pappənélla də SpatorcəAmico suonatore di organetto: Frangiscə figlio də Meccoilə Và Và In molti, prima di me, hanno descritto, con accuratezza e dovizia di particolari, i riti e le tradizioni attinenti al contrarre matrimonio …

Read More »