Home / Antonio Gerardo Marinelli (page 2)

Antonio Gerardo Marinelli

molisano di Agnone (IS), vive a Bologna da oltre 50 anni con la sua famiglia. Perito industriale, ha lavorato nel campo assicurativo vendendo "serenità ". Da pensionato, dedica parte del suo tempo a cercare di "scrivere" foto della sua infanzia e momenti incancellabili vissuti nella sua terra di origine che, insieme al suo dialetto, non ha mai dimenticato.

La Ndòccia (fuóchə e anəma)

di Antonio Gerardo Marinelli Ndocciata da 26 – Foto di Riccardo Malorni. La Ndòccia (fuóchə e anəma)  Lə scèmmə niéscənə da quístə fòscə də jenèstrə e abbóitə , aldə aldə. Pìurə sénza viéndə, essə, s’arrabberritanə assópra a la còccia də rə crəstəjéanə e nnərr’abbruscianə. Neàtə da quístə fuóchə andóichə chiameatə améurə, lə vécchjə scuppíettənəjeànə pə farsə sendójje e, …

Read More »

Lassàmə cambéa. Lasciami vivere.

di Antonio Gerardo Marinelli  Lassàmə cambéa. Sò jójje, r’uspədeàlə d’Agnèune e tə faccə stà prəghiéra. Nə mm’accìdərə . Lassàmə cambéa. Ècchə steanghe. Ècchə fammə armanoje pə feà n’appəndəciòítə , na cùglia, na fəgliènna e n’upəraziéunə a nu chèurə chə vàttə angàura .  Accuscì, chə la spəranza, tàndə crəstəjéanə aje salveàtə. Assópra a ste mundàgnə, assòttə a la chianiùra, jójje ,chə sò sémbrə …

Read More »

Gna pùa e gna vùa

Poesia di Antonio Gerardo Marinelli Gna pùa e gna vùa  Sénza Tèrra maja e sénza famíglia ajje armastə. Da lundeanə ajje partìutə e da lundeanə arróivə . Ru dəsertə, sudeurə, làcremə e sangue ma carpóitə. Turtjure e feàmə ajje patíutə e patíschə angàura. La pèllə nàira majja, òramia pəllécchia, pe vəstòitə, gna sò neàtə, me …

Read More »

È juórnə ?

Poesia di Antonio Gerardo Marinelli È juórnə ?  La lìuna ,quasə stìuta , sə córəca madəmeànə. Zíttə zíttə, chə du nùvələ pə cuperta, s’addormə. Ru séulə , dannəje la bbonanòttə , ùarda, éssa mbàccia , pròima d’arrəzzersə, p’affacciarsə ngióima alla mundàgna. Stizzə ləggíerə cascanə da chéllə nùvələ chə maméuue sə scrjeànə, mendrə accumbagnanə “Cóirə” chə …

Read More »

Ru lìbbrə

Questo scritto di Antonio Gerardo Marinelli dice molto di quello che ha ispirato il libro “Tesori dell’Altosannio” Tesori dell’Altosannio Nu libbrə chə addéura d’andòichə, d’allegrojə, bəllezzə, sudàurə e lacrəmə. Addéura də tèrra, də peànə e cumbànatəchə, quandə cə stà. Piurə də feàmə addéura. Scrittə da ciendə miénə chə lə gnostreə fattə chə …

Read More »

La səringa (con traduzione)

Antonio Gerardo Marinelli La səringa Dəpəròitə, assòpra a ru liéttə jettatə stíeànghə. N’gànna mə deulə, mə pongəca gna cə stíssərə na pícca səmíggə e nə pozzə gliottərə.  So le diecə passeatə ,ècchə , e issə, arróiva, ru miédəchə cundòttə chə emə chiameatə pə me, chəmmùa la fròivə tienghə, məàlə all’òssa …

Read More »

Aùejjə è festa – Oggi è festa

Antonio Gerardo Marinelli Aùejjə è festa Na spəàra, sottə a ru caniéstrə nghèapə. N’addéurə de cròsca fresca appàina cotta, fatta de greànə, sə sendə pə ll’aria nziémbra a nu suspóirə. Davéndrə a ru furnə, alləggərennəcə l’ossa, la fatoja ermasta məstəcheata alla ciàinə angàura calla. . Ammandəatə da tandə grazia de …

Read More »

Altosannio (Tèrra de Tèrre)

Antonio Gerardo Marinelli Altosannio (Tèrra de Tèrre) Tèrra də Tèrre, de səmenda e jèrva fresca. Prufiumə de ròcchie andòiche, de cioicə, micuquela e cicerchia. Prufiumə de scieanə, pàglia, suónə də cambeanə a dəstaisa èllə e rəndueacchə de cambeane a festa ecchə, sonanə uguealə. Rummeurə də zappə, d’abbdendə, ragliea d’asənə e …

Read More »

Arvìa, iójje so Mari (Torna, sono Maria)

Antonio Gerardo Marinelli L’autore ha sentito il bisogno di dare un seguito alla storia dei nostri due compaesani Marì e Ndoni, di cui alla poesia É cett’ p’ partòje (È presto per partire se vuoi rileggerla clicca QUI) pubblicata su Altosannio il 18 gennaio 2019, per poter rivivere completamente alcuni ricordi …

Read More »

La Cacciótta – Furto in campagna

Antonio Gerardo Marinelli La Cacciótta Sénə fattə quasə le cinghə. L’aria e calla. Na dəciòina də uagliungiéllə saimə a rù purtìllə. Tuttə quendə che rə calzunìttə curtə, chi che la pèzza a culèure arméssa nghiurə, chi chə lə scarzelləra cavetueatə e chi senza bbəttieunə alla vrachétta e nzzə n’abbrəogna. La …

Read More »

L’Anəma Maja – L’Anima Mia

di Antonio Gerardo Marinelli L’Anəma Maja Lə rundənella veula pə ll’aria ngióima a quìstə ciəalə a prəmavòira. Ru viende ha pəttéàtə rə pənziérə moja svəsténnə tuttə rə sciure culuréatə də la terra maja. Meue, davéndrə a na sacchétta, arrenda də fandasoja, c’iajə misse pìurə rə scíurə sícchə armastə e mə …

Read More »

Piglia – Brucia

di Gerardo Antonio Marinelli Piglia Da ru ciéle la culata davéndra all’anəma arròiva e nasciə la cambéana. Mèndrə la cambéana séuna, ru raméarə alla calleàra je da la fórma. Ru carvàunə alla forgia piglia. Ru ferreàrə ferra mèndreə l’asenə ràglia. Tuttə è ruscə. Tuttə piglia . Lə peànə créscə e …

Read More »

Dalla sponda ru tittə – Dal limitar del tetto

Poesia di Antonio Gerardo Marinelli Foto di Bruno Cerimele   Dalla sponda ru titte Re cueappə pənnenn’dalla sponda ru tittəuardanə Petravvənnennə.Lə cambeanəenə suneatə a mattutoinə.Ru cambanoiləsə féa du chiecchiearə chə l’oldrəmendrə a rə crəstieanə,dənendə a scta bəllezza,arpéusa l’anəma e ru cheurə. Dal limitar del tetto Tegole penzolantidal limitar del tettoguardano Pietrabbondante.Le campane han suonato al mattinoIl campanile ha chiacchierato con …

Read More »

La riéafra (l’accumulo di neve)

di Gerardo Antonio Marinelli [1] Bianga e jelàta mendre spulverizz’iàia s’artravòlda, se méue, s’allònga e m’s’ammundan’iàia Bianca e gelata Mentre cade vorticosamente si rivolta, si muove, si allunga e si ammonticchia Se scròia e s’arcumbònne gne la sciàima, s’arravòglia, se alza e ss’abbàssa che nu mumènde. Si nasconde e si …

Read More »