Home / Antonio Gerardo Marinelli

Antonio Gerardo Marinelli

molisano di Agnone (IS), vive a Bologna da oltre 50 anni con la sua famiglia. Perito industriale, ha lavorato nel campo assicurativo vendendo "serenità ". Da pensionato, dedica parte del suo tempo a cercare di "scrivere" foto della sua infanzia e momenti incancellabili vissuti nella sua terra di origine che, insieme al suo dialetto, non ha mai dimenticato.

Ru Parzənàquələ – Il Colono

di Antonio Gerardo Marinelli Questa poesia è stata suggerita a Gerardo dalla foto che segue e che in precedenza era stata postata su altosannio-almosava Parzənàquələ A fəníutə də mètərə ru parzənàquələ, auuójjə. Stracchə e struttə ha prəpareàtə rə çheàsa e ci’attaccheàtə rə manuócchjə fàttə chə na pìcca də mannèlla. Chjéanə, chjéanə, pə fənoje la fatójja …

Read More »

Sudàurə

Il nostro amico Antonio Gerardo Marinelli ha letto con gusto e piacere l’articolo che riporta le annotazioni,  le osservazioni e le considerazioni che Sergio Troiano e Leonardo Tilli hanno maturato guardando la foto qui sotto. Ne è nata una poesia dolce e amara piena di …. Sudore. Sudàurə A gróine avvàrdeàtə, lè …

Read More »

Nustalgioia

di Antonio Gerardo Marinelli Cascata del Verrino – Foto di Dante Carfagna Nustalgioia A ru pònd’abballə[1], davéndra a nu  cutóinə ru bbagnə majə fattəe pìurə  na núteata.A rischiə  də squacciarməla məmuòria ,təffònnəmə,  majə jetteàtə ,dalla mòrgiadavéndra a chést’àcqua chiara ,ma tarmeàta. Gna fóssə méùe ,arvədènnəməchè ru pənziérə,a suneàtə səttandènnə,marsèndə lə petàiradə nu giuvənùttíllə də vindènnə.  Məraquələ o fandasoja?Nə mə …

Read More »

La nèjja

Poesia di Antonio Gerardo Marinelli Agnone avvolta nella nebbia – 16 giugno 2020 La nèjja Da ru fənəstrillə  vàidə la nèjja  chə s’abəluppuótə ru pajòjəsə mójja e lə cuntradə attórnə sottəmjéanə. Nngə stea vièrsə də farla scumbarójjə. Solamendə nu parə də cambeànə,appàisə a ru camnbaneàrə chiù ngiòima, arriescene a alləsciuójəcacché massarójjaassópra alla mundàgna. La nèjja m’appara quasə …

Read More »

La pandumójja (Cùreùnavirusdəcianneuə)

Poesia di Antonio Gerardo Marinelli La pandumójja La prəmavòira corrə.Essa, pə cercaje də fà sparoje stà pàina neàta a quìstə mùnnə, va a pòssə liestə p’arrəcarsəla  arròitə,ma fà fatoica.Pìurə rə pròimə scíurə sannascunnənə pè nnzə feà aggrammeà da stu dəjèvərə,noíchə noíchə e malcaveatə, da pìcca neàtə.Də sveldrìunə , jssə sə nnzacca ècchə o èllə,  andònda capəta, p’arrubbarcə …

Read More »

Léttera a GGESÙ

Scritto di Antonio Gerardo Marinelli Léttera a GGesù in dialetto agnonese con traduzione Caro GGESÙ mójja, scusamə sə tə dəsturbə ,ma tàjja scrivərə chéllə chə lieggə apprieàssə. Pə pròima càusa t’ajja feà na cunfədènza chə e chésta :m’évanə cunsəglieatə də lassà feà a Ddójja. Alléura, jójjə , pə nə scumudea Patrətə, ch’mmua Issə tóiə chə …

Read More »

Càppa aperta la prəmavòira arróiva, Mantella aperta la primavera arriva

Poesia di Antonio Gerardo Marinelli La foto d’archivio di Tina Marchesciano Càppa aperta, la prəmavòira arróiva L’ombra càlla màttutoína s’allonga assópra alla vianeua. N’asənə arròitə a l’òldrə s’annasconnə. Díue, chə la càppa aperta, gne suldieàtə camínanə mendrə le vricce chəloccianə sottə a re scarpiunə che la séulə chiaina də cəndrellə. Arròitə, n’oldrə ròidə cundiéndə cà la prəmavòira arróiva. Rə …

Read More »

L’anneàta passeàta

 Poesia di Gerardo Antonio Marinelli L’anneàta passeàta Quanda juórnə énə passeàtə e nəscíuenə ra cundeàtə. Sə éne iùta, íunə a íunə , chə nə rə cónda chiù nəscìunə . Lə ngùstie taje mə só ngullàtə nziémbra a rə juórne ch’ énə fənìutə . Stàttə felòicə , stàttə cundiéndə , c’arroiva ru quatraríellə, n’anəma nnucèndə e, tìuue, nə fà ru …

Read More »

Ru présèpiə chə la ranójja – Il presepe con il muschio

Poesia di Antonio Gerardo Marinelli Ru présèpiə chə la ranójja Nu prufíumə andòichə, durandə stà nútteàta, m’ attòira, mèndrə l’aria frésca e quòita ru mùnnə abbraccia.  Dənèndə alla stalla jójje stiénghə nziémbra a na pèquera chə bbòila, n’asənə che ràglia e nu véuue chə méùe la arza e magna.  Na stèllə ùarda e arrəschiarànnə rù ciélə …

Read More »

La Ndòccia (fuóchə e anəma)

di Antonio Gerardo Marinelli Ndocciata da 26 – Foto di Riccardo Malorni. La Ndòccia (fuóchə e anəma)  Lə scèmmə niéscənə da quístə fòscə də jenèstrə e abbóitə , aldə aldə. Pìurə sénza viéndə, essə, s’arrabberritanə assópra a la còccia də rə crəstəjéanə e nnərr’abbruscianə. Neàtə da quístə fuóchə andóichə chiameatə améurə, lə vécchjə scuppíettənəjeànə pə farsə sendójje e, …

Read More »

Lassàmə cambéa. Lasciami vivere.

di Antonio Gerardo Marinelli  Lassàmə cambéa. Sò jójje, r’uspədeàlə d’Agnèune e tə faccə stà prəghiéra. Nə mm’accìdərə . Lassàmə cambéa. Ècchə steanghe. Ècchə fammə armanoje pə feà n’appəndəciòítə , na cùglia, na fəgliènna e n’upəraziéunə a nu chèurə chə vàttə angàura .  Accuscì, chə la spəranza, tàndə crəstəjéanə aje salveàtə. Assópra a ste mundàgnə, assòttə a la chianiùra, jójje ,chə sò sémbrə …

Read More »

Gna pùa e gna vùa

Poesia di Antonio Gerardo Marinelli Gna pùa e gna vùa  Sénza Tèrra maja e sénza famíglia ajje armastə. Da lundeanə ajje partìutə e da lundeanə arróivə . Ru dəsertə, sudeurə, làcremə e sangue ma carpóitə. Turtjure e feàmə ajje patíutə e patíschə angàura. La pèllə nàira majja, òramia pəllécchia, pe vəstòitə, gna sò neàtə, me …

Read More »

È juórnə ?

Poesia di Antonio Gerardo Marinelli È juórnə ?  La lìuna ,quasə stìuta , sə córəca madəmeànə. Zíttə zíttə, chə du nùvələ pə cuperta, s’addormə. Ru séulə , dannəje la bbonanòttə , ùarda, éssa mbàccia , pròima d’arrəzzersə, p’affacciarsə ngióima alla mundàgna. Stizzə ləggíerə cascanə da chéllə nùvələ chə maméuue sə scrjeànə, mendrə accumbagnanə “Cóirə” chə …

Read More »

Ru lìbbrə

Questo scritto di Antonio Gerardo Marinelli dice molto di quello che ha ispirato il libro “Tesori dell’Altosannio” Tesori dell’Altosannio Nu libbrə chə addéura d’andòichə, d’allegrojə, bəllezzə, sudàurə e lacrəmə. Addéura də tèrra, də peànə e cumbànatəchə, quandə cə stà. Piurə də feàmə addéura. Scrittə da ciendə miénə chə lə gnostreə fattə chə …

Read More »