Home / Antonio Gerardo Marinelli

Antonio Gerardo Marinelli

molisano di Agnone (IS), vive a Bologna da oltre 50 anni con la sua famiglia. Perito industriale, ha lavorato nel campo assicurativo vendendo "serenità ". Da pensionato, dedica parte del suo tempo a cercare di "scrivere" foto della sua infanzia e momenti incancellabili vissuti nella sua terra di origine che, insieme al suo dialetto, non ha mai dimenticato.

Accaseàtə da Cənguanndénnə.

A mia moglie Cənguanndénnə  enə  passeàtə da quandə c’émə accaseàtə.Nu lambə, na sciammata.Na mianə e l’aldra c’émə data, sembrə.Rəspettə, pazienzia e améurə cuscióitə chə  aquəra, fóilə e tandə səndəmíeàndə.Da Səmènda səməndeàta du sciurə enə natə chə aldrə e dìuuə sciurə prassjéajə prufumeàtə  aprieàssə c’enə arlialàtə.Na jurneàta  longa na vóita,da séulə …

Read More »

Amoicə Scumbagnjeàtə (Amici Separati)

Antonio Gerardo Marinelli Amoicə Scumbagnjeàtə A armərjjə stìenghə, chə ru rəcuóardə, parìcchjə amóicə chə pə la vójja ajjə pərdìutə.E lvairə, chə nu mumendə, pə scumbarójjə,c’èmə scumbagnjèatə tuttə quendə. Vattəlabbóidə, cuvìéllə m’é mənìutə apprieàssə e cuvìéllə s’é fattə artruueàjə.Alléura, sə nə vaidə chiù nəscìunə attornə, m’aia ammattójjə o pənzeàjə a quóirə chə c’avéssa steà e chə pə fa’ pierdə ə …

Read More »

Ru Vərróinə mójja véuuə arraccundàjə (nuviémbrə)

 Antonio Gerardo Marinelli Cascate del verrino by Pietro Falcioni Ru Vərróinə mójja véuuə arraccundàjə (nuviémbrə) Tóira viéndə. Rə pədiélə sə chiecànə pə salìutə mèndrə passə. Ascəvəronnə sėnza fərmàrmə mjéa, a rəspəcchieà ru ciélə so cundamneàtə. Ru scruóscə mójja allegramèndə zùlla mmiésə a ru vóschə e a ru macchiàunə. Ru viéndə trəttəcariéllə, chə na malànnə də jùstra, muassə fògliə …

Read More »

Tubbíttə, feàfə e vrucchəleàrə.

Antonio Gerardo Marinelli Cə siérvənə, pə 3 persàunə:  Quàttrə jummèllə də feàfə fréschə scugnjéatə e ghərzəlléttə, o na nnzégna də chiú. Tre jummèllə de tubbíttə liscə. Tre o quàttrə fèllə o chiù də vrucchəleàrə (nàunə fóinə fóinə ) artagljéatə a təcchiariéllə larghə də díue o tre daita . Nu ticchjə də cheàscə də pèquəra …

Read More »

Léttera a GGESÙ

Scritto di Antonio Gerardo Marinelli Léttera a GGesù in dialetto agnonese con traduzione Caro GGESÙ mójja, scusamə sə tə dəsturbə ,ma tàjja scrivərə chéllə chə lieggə apprieàssə. Pə pròima càusa t’ajja feà na cunfədènza chə e chésta :m’évanə cunsəglieatə də lassà feà a Ddójja. Alléura, jójjə , pə nə scumudea Patrətə, ch’mmua Issə tóiə chə …

Read More »

A te pènzə – Canzàune d’améurə

Antonio Gerardo Marinelli A te pènzə – Canzàune d’améurə A cùndéa rə juórnə mójja chə a te ajjə arríaleàtə, stíeànghə. A fəssea r’uócchjə tójja màjjə nngandeàtə. Gné lìumə, də nòttə, tə vieànghə apprieàssə,arfacénnə la vójja tàjja chə é pìurə la màjja.  Corta sarrójja la vóita senza də te, améurə mójja. Arrəschiareàta é l’ària c’arrəspóirə mèndrə dòrmə vəciòinə a temə sònnə ognə muméndə chéllə chə tə suònnə tìuuə. Davéndra a rù chéurə tójja mə trattjéngə na nzégnaapuájə, naldra nzégna angàura pə sunneà chə te, sémbrə, améurə mójja M’avàsta …

Read More »

La nòivə e ru puórchə – La neve e il maiale.

Antonio Gerardo Marinelli Foto di Francesco Giaccio La nòivə e ru puórchə . Na véucə va dəcènnə da capabbàllə a capammóndə ca a ru pajòjəsə nuóstrə  sciòcca. Sìuuə, pòvərə a mé, elvàirə,  ha fattə già na bèlla ngasciàtella. Madònna də ru Carmənə chə mandrèllə.Sembranə sagnə a tacchìunə aneməchə,ammasseàtə  sénza éuua.Nə mə nə mmbòrta dòicə cundiéndə Fəlecéttə.La …

Read More »

Nòttə də Nateàlə.

Antonio Gerardo Marinelli Nòttə də NateàləLa madònna də lə vójje nóstrə arracconda Sci passeàtə  néuue mójəscə  chə rə suspóirə mójja  nnguəàllə all’uschiəurə davéndrə a mme.Ru  tiembə ,chiéanə  chiéanə ,arríndə də suspóirə, surróisə e du  carìzzə e passeatə.Tànda vójja nnziémbra émə fàtta.  Jójje, pràina, a  piédə o ngiòima all’asənə t’ajjə purteàtəp’arrəviea a stà tèrra …

Read More »

M’ajje sunneàtə de sunneàjə la tèrra màjja.

Antonio Gerardo Marinelli M’ajje sunneàtə de sunneàjə la tèrra màjja.  E sàira. Assùpoitə, chə lə cuzzéttə appujéatə a nu pədeàlə də nìucə , assətteàtə, assòpra a nu ciuóccə də laina arsicchə, soprappənzíeàrə a armərjéajə na sperella də séulə armastə ch’asciuvera, pe stətorsə, apua, arròitə alla mundàgna, mèndrə lə stèllə cumenzanə a feà appicciestiuta, stíeànghə. Na pìcca də lucəcappèllə …

Read More »

Ru Parzənàquələ – Il Colono

di Antonio Gerardo Marinelli Questa poesia è stata suggerita a Gerardo dalla foto che segue e che in precedenza era stata postata su altosannio-almosava Parzənàquələ A fəníutə də mètərə ru parzənàquələ, auuójjə. Stracchə e struttə ha prəpareàtə rə çheàsa e ci’attaccheàtə rə manuócchjə fàttə chə na pìcca də mannèlla. Chjéanə, chjéanə, pə fənoje la fatójja …

Read More »

Sudàurə

Il nostro amico Antonio Gerardo Marinelli ha letto con gusto e piacere l’articolo che riporta le annotazioni,  le osservazioni e le considerazioni che Sergio Troiano e Leonardo Tilli hanno maturato guardando la foto qui sotto. Ne è nata una poesia dolce e amara piena di …. Sudore. Sudàurə A gróine avvàrdeàtə, lè …

Read More »

Nustalgioia

di Antonio Gerardo Marinelli Cascata del Verrino – Foto di Dante Carfagna Nustalgioia A ru pònd’abballə[1], davéndra a nu  cutóinə ru bbagnə majə fattəe pìurə  na núteata.A rischiə  də squacciarməla məmuòria ,təffònnəmə,  majə jetteàtə ,dalla mòrgiadavéndra a chést’àcqua chiara ,ma tarmeàta. Gna fóssə méùe ,arvədènnəməchè ru pənziérə,a suneàtə səttandènnə,marsèndə lə petàiradə nu giuvənùttíllə də vindènnə.  Məraquələ o fandasoja?Nə mə …

Read More »

La nèjja

Poesia di Antonio Gerardo Marinelli Agnone avvolta nella nebbia – 16 giugno 2020 La nèjja Da ru fənəstrillə  vàidə la nèjja  chə s’abəluppuótə ru pajòjəsə mójja e lə cuntradə attórnə sottəmjéanə. Nngə stea vièrsə də farla scumbarójjə. Solamendə nu parə də cambeànə,appàisə a ru camnbaneàrə chiù ngiòima, arriescene a alləsciuójəcacché massarójjaassópra alla mundàgna. La nèjja m’appara quasə …

Read More »

La pandumójja (Cùreùnavirusdəcianneuə)

Poesia di Antonio Gerardo Marinelli La pandumójja La prəmavòira corrə.Essa, pə cercaje də fà sparoje stà pàina neàta a quìstə mùnnə, va a pòssə liestə p’arrəcarsəla  arròitə,ma fà fatoica.Pìurə rə pròimə scíurə sannascunnənə pè nnzə feà aggrammeà da stu dəjèvərə,noíchə noíchə e malcaveatə, da pìcca neàtə.Də sveldrìunə , jssə sə nnzacca ècchə o èllə,  andònda capəta, p’arrubbarcə …

Read More »