Home / Tag Archives: Antonio Gerardo Marinelli

Tag Archives: Antonio Gerardo Marinelli

Ru lìbbrə

Questo scritto di Antonio Gerardo Marinelli dice molto di quello che ha ispirato il libro “Tesori dell’Altosannio” Tesori dell’Altosannio Nu libbrə chə addéura d’andòichə, d’allegrojə, bəllezzə, sudàurə e lacrəmə. Addéura də tèrra, də peànə e cumbànatəchə, quandə cə stà. Piurə də feàmə addéura. Scrittə da ciendə miénə chə lə gnostreə fattə chə …

Read More »

La səringa (con traduzione)

Antonio Gerardo Marinelli La səringa Dəpəròitə, assòpra a ru liéttə jettatə stíeànghə. N’gànna mə deulə, mə pongəca gna cə stíssərə na pícca səmíggə e nə pozzə gliottərə.  So le diecə passeatə ,ècchə , e issə, arróiva, ru miédəchə cundòttə chə emə chiameatə pə me, chəmmùa la fròivə tienghə, məàlə all’òssa …

Read More »

Aùejjə è festa – Oggi è festa

Antonio Gerardo Marinelli Aùejjə è festa Na spəàra, sottə a ru caniéstrə nghèapə. N’addéurə de cròsca fresca appàina cotta, fatta de greànə, sə sendə pə ll’aria nziémbra a nu suspóirə. Davéndrə a ru furnə, alləggərennəcə l’ossa, la fatoja ermasta məstəcheata alla ciàinə angàura calla. . Ammandəatə da tandə grazia de …

Read More »

Altosannio (Tèrra de Tèrre)

Antonio Gerardo Marinelli Altosannio (Tèrra de Tèrre) Tèrra də Tèrre, de səmenda e jèrva fresca. Prufiumə de ròcchie andòiche, de cioicə, micuquela e cicerchia. Prufiumə de scieanə, pàglia, suónə də cambeanə a dəstaisa èllə e rəndueacchə de cambeane a festa ecchə, sonanə uguealə. Rummeurə də zappə, d’abbdendə, ragliea d’asənə e …

Read More »

Arvìa, iójje so Mari (Torna, sono Maria)

Antonio Gerardo Marinelli L’autore ha sentito il bisogno di dare un seguito alla storia dei nostri due compaesani Marì e Ndoni, di cui alla poesia É cett’ p’ partòje (È presto per partire se vuoi rileggerla clicca QUI) pubblicata su Altosannio il 18 gennaio 2019, per poter rivivere completamente alcuni ricordi …

Read More »

La Cacciótta – Furto in campagna

Antonio Gerardo Marinelli La Cacciótta Sénə fattə quasə le cinghə. L’aria e calla. Na dəciòina də uagliungiéllə saimə a rù purtìllə. Tuttə quendə che rə calzunìttə curtə, chi che la pèzza a culèure arméssa nghiurə, chi chə lə scarzelləra cavetueatə e chi senza bbəttieunə alla vrachétta e nzzə n’abbrəogna. La …

Read More »

L’Anəma Maja – L’Anima Mia

di Antonio Gerardo Marinelli L’Anəma Maja Lə rundənella veula pə ll’aria ngióima a quìstə ciəalə a prəmavòira. Ru viende ha pəttéàtə rə pənziérə moja svəsténnə tuttə rə sciure culuréatə də la terra maja. Meue, davéndrə a na sacchétta, arrenda də fandasoja, c’iajə misse pìurə rə scíurə sícchə armastə e mə …

Read More »

Dalla sponda ru tittə – Dal limitar del tetto

Poesia di Antonio Gerardo Marinelli  Foto di Bruno Cerimele Dalla sponda ru titte Re cueappə pənnenn’ dalla sponda ru tittə uardanə Petravvənnennə. Lə cambeanə enə suneatə a mattutoinə. Ru cambanoilə sə féa du chiecchiearə chə l’oldrə mendrə a rə crəstieanə, dənendə a scta bəllezza, arpéusa l’anəma e ru cheurə.   Dal limitar del tetto Tegole penzolanti dal limitar del …

Read More »